TP.HCM tăng cường hợp tác với các nước trong khu vực về đầu tư xây dựng hạ tầng kỹ thuật

222

Bên cạnh đó, cần phải xây dựng và tổ chức thực hiện quy hoạch phát triển hệ thống các công trình kết cấu hạ tầng thuộc phạm vi thành phố quản lý. Tăng cường ứng dụng khoa học, công nghệ trong đầu tư phát triển kết cấu hạ tầng.

Để làm tốt việc này, UBND các quận-huyện được giao tổ chức lấy ý kiến nhân dân về phương án bồi thường, hỗ trợ và tái định cư để đề xuất cấp có thẩm quyền kịp thời điều chỉnh và vận dụng linh hoạt các cơ chế, chính sách cho phù hợp với tình hình thực tế. Chuẩn bị sớm quỹ đất để tiến hành trước công tác bồi thường, giải phóng mặt bằng và di dời các công trình hạ tầng kỹ thuật. Xây dựng phương án kiện toàn cơ cấu, tổ chức bộ máy, nâng cao năng lực cán bộ, công chức tại Ban Bồi thường giải phóng mặt bằng quận-huyện…

Sở Du lịch cần làm tốt vai trò là trung tâm tiếp nhận khách du lịch quốc tế, trong nước và tổ chức các chương trình du lịch đến các địa phương. Thúc đẩy tăng trưởng du lịch theo hướng bền vững, tạo chuyển biến mạnh về chất lượng dịch vụ, sản phẩm du lịch. Tăng cường quảng bá xúc tiến và hợp tác quốc tế. Chủ động hội nhập và cạnh tranh có hiệu quả với ngành du lịch của các nước trong khu vực trên cơ sở khai thác tiềm năng, lợi thế của TP; xây dựng môi trường du lịch an toàn, thân thiện và văn minh.

Bên cạnh đó phải tạo chuyển biến mạnh về chất lượng, đẩy mạnh cải cách hành chính, tạo môi trường thuận lợi thu hút đầu tư phát triển du lịch, khai thác tiềm năng về du lịch mua sắm, du lịch MICE, du lịch văn hóa lịch sử, du lịch sinh thái để có sản phẩm phù hợp đáp ứng nhu cầu du khách; đẩy mạnh thực hiện chương trình dịch vụ du lịch đạt chuẩn, các chương trình khuyến mãi kết hợp giữa thương mại và du lịch…

Sở Kế hoạch và Đầu tư được giao tham mưu UBND thành phố thuê tư vấn xây dựng đề án đổi mới trong đầu tư dự án phát triển thành phố. Đầu tư hạ tầng theo nguyên tắc mở giao thông để phát triển mọi mặt, trong đó có du lịch, công nghiệp, thương mại dịch vụ, cụm công nghiệp.