Quốc tế Sơn Hà (SHI) giảm lãi gần 10 tỷ đồng sau kiểm toán

212

CTCP Quốc tế Sơn Hà (mã chứng khoán SHI) vừa công bố giải trình chênh lệch số liệu trên BCTC hợp nhất 6 tháng đầu năm 2017 trước và sau kiểm toán.

Trong đó, tổng doanh thu bán hàng và cung cấp dịch vụ giảm 236 tỷ đồng, xuống còn 1.498 tỷ đồng; các khoản giảm trừ doanh thu cũng giảm 12 tỷ đồng. Nguyên nhân tổng doanh thu và các khoản giảm trừ doanh thu được điều chỉnh giảm mạnh, do công ty bù trừ chưa chính xác phần doanh thu nội bộ giữa các công ty con, giữa công ty mệ với các công ty con…

Điều này cũng dẫn đến tổng chi phí cũng điều chỉnh giảm 215,5 tỷ đồng, xuống còn 1.388 tỷ đồng. Đáng chú ý, do công ty ghi nhận trùng kết quả, nên phần lãi/ lỗ từ công ty liên doanh liên kết điều chỉnh giảm gần 1,2 tỷ đồng.

Những điều chỉnh này dẫn tới tổng lợi nhuận sau thuế còn 48,08 tỷ đồng, giảm 9,7 tỷ đồng so với con số 57,7 tỷ đồng trên BCTC quý 2/2017 công ty tự lập trước đó. Lợi nhuận sau thuế ghi nhận về cho cổ đông công ty mẹ 45,33 tỷ đồng.

Trên BCTC quý 2/2017 công ty tự lập trước đó, tổng doanh thu 6 tháng đầu năm đạt 1.734 tỷ đồng, lợi nhuận sau thuế thu về 57,77 tỷ đồng.

Đón đầu xu hướng điện mặt trời từ cách đây gần 10 năm, Sơn Hà đang thu quả ngọt từ sản phẩm này