Pinaco (PAC) lấy ý kiến cổ đông phát hành lại BCTC năm 2016, lợi nhuận tăng thêm 78 tỷ đồng

240

CTCP Pin Ắc quy Miền Nam (Pinaco – mã chứng khoán PAC) vừa thông báo triển khai thực hiện lấy ý kiến cổ đông bằng văn bản thông qua tái phát hành BCTC năm 2016 đã kiểm toán. Cổ đông được gửi thư lấy ý kiến đã được chốt vào ngày 15/3/2017. Phiếu lấy ý kiến gửi về công ty trước 16h ngày 23/8/2017.

Cụ thể, lý do tái phát hành BCTC năm 2016 do Pinaco điều chỉnh một số thông tin trên BCTC đã kiểm toán. Trong số đó, đối với nguồn lương, Pinaco điều chỉnh giảm quỹ lương gần 44 tỷ đồng theo Nghị quyết HĐQT đã được thông qua ngày 27/4/2017.

Đồng thời, điều chỉnh giảm trích lập quỹ dự phòng mất việc số tiền gần 34 tỷ đồng theo quy định của Bộ Tài Chính về việc hạch toán thực chi khoản trợ cấp mất việc và không được trích lập quỹ dự phòng trợ cấp mất việc.

Như vậy, với sự điều chỉnh này, lợi nhuận trước thuế năm 2016 của Pinaco sẽ tăng thêm gần 78 tỷ đồng.

Trước đó, ĐHCĐ thường niên năm 2017 của Pinaco diễn ra vào ngày 27/4 đã diễn ra sự việc chưa có tiền lệ là phát sinh tờ trình lùi ngày thông qua báo cáo tài chính năm 2016 đã được kiểm toán bởi Pricewaterhouse Coopers Việt Nam (PWC) do chỉ tiêu lợi nhuận thay đổi.

Pinaco xin ĐHCĐ hoãn thông qua BCTC để điều chỉnh tăng 78 tỷ đồng lợi nhuận cho năm 2016