JVC đặt mục tiêu doanh thu tăng trưởng 26%; ước lãi 19 tỷ đồng năm 2017

268

CTCP Thiết bị Y tế Việt Nhật (mã chứng khoán JVC) vừa công bố tài liệu dự kiến trình ĐHCĐ thường niên họp vào 31/8/2017.

Kết quả kinh doanh năm 2016

Trong báo cáo của HĐQT, năm 2016 hoạt động kinh doanh của công ty đã được cải thiện rõ rệt bằng kết quả giảm lỗ từ 1.336 tỷ đồng năm 2015 xuống còn 31,7 tỷ đồng năm 2016. Đồng thời tổng số trích lập dự phòng giảm từ 1307 tỷ đồng năm 2015 xuống còn 23 tỷ đồng năm 2016.

Doanh thu đạt được năm 2016 hơn 499 tỷ đồng, vượt 16% chỉ tiêu doanh thu đặt ra cho cả năm. Trong đó doanh thu từ kinh doanh thiết bị đạt 106 tỷ đồng, chiếm 21% tổng doanh thu; doanh thu đầu tư liên kết đạt 143 tỷ đồng; kinh doanh vật tư tiêu hao đạt 221 tỷ đồng…

Kế hoạch năm 2017

HĐQT công ty cũng đặt ra mục tiêu cho năm 2017 với kế hoạch doanh thu tăng trưởng trên 26, ước đạt 630 tỷ đồng. Đồng thời dự kiến năm 2017 thoát lỗ, dự kiến lãi khoảng 19 tỷ đồng. Đồng thời dự kiến không chia cổ tức năm 2017 nếu vẫn còn lỗ lũy kế.

Kế hoạch cụ thể, năm 2017 JVC dự kiến tiếp tục phát triển các dự án bệnh viên mới, đầu tư mạnh vào lĩnh vực y tế tư nhân. Phấn đầu lấy lại thị phần mảng thiết bị ý tế.

JVC quyết định trích lập dự phòng hàng loạt khoản phải thu, tạm ứng cũ – kiểm toán đưa ý kiến ngoại trừ