Công ty mẹ CII E&C giảm gần 11% LNST sau kiểm toán

200

CTCP Xây dựng Hạ Tầng CII (CII E&C – mã chứng khoán CEE) vừa có báo cáo giải trình chênh lệch BCTC quý 2/2017 do công ty tự lập so với BCTC soát xét bán niên năm 2017.

Theo đó, sau soát xét, doanh thu hoạt động tài chính nửa đầu năm 2017 điều chỉnh giảm 15,3 tỷ đồng do công ty kiểm toán loại trừ một số doanh thu hoạt động tài chính chưa đủ điều kiện ghi nhận.

Đồng thời lợi nhuận sau thuế nửa đầu năm 2017 cũng điều chỉnh giảm 4,85 tỷ đồng, xuống còn 40,3 tỷ đồng, tương ứng giảm 10,7% so với lợi nhuận đạt được trên BCTC do công ty tự lập (45,2 tỷ đồng).

Kết quả kinh doanh 6 tháng đầu năm 2017 đã soát xét CII E&C đạt 450 tỷ đồng doanh thu hợp nhất. Lợi nhuận sau thuế hợp nhất đạt 74,4 tỷ đồng, tăng mạnh 182% so với nửa đầu năm 2016.

Cổ phiếu CEE của CII E&C tăng trần ngày lên sàn, CII lại muốn tăng tỷ lệ sở hữu lên 51