Bộ Nông nghiệp chỉ thị ưu tiên nhập khẩu công nghệ tiên tiến nhằm tiếp cận Công nghiệp 4.0

193

Theo Chỉ thị 6524 được Bộ NN&PTNT ban hành, có 8 nhiệm vụ và giải pháp cần được thực hiện ngay nhằm tăng cường tiếp cận cuộc cách mạng công nghiệp lần thứ tư. Trong đó, việc nhập khẩu và làm chủ công nghệ tiên tiến của thế giới được coi là nhiệm vụ ưu tiên.

“Ưu tiên cho nhập khẩu và làm chủ công nghệ tiên tiến của thế giới, đồng thời, tập trung đầu tư cho nghiên cứu ứng dụng để nhanh chóng nâng cao năng lực công nghệ trong nước, trình độ thiết kế, chế tạo, ứng dụng công nghệ trong lĩnh vực sản xuất các sản phẩm nông nghiệp chủ lực, có lợi thế cạnh tranh” – bản Chỉ thị nêu rõ.

Bên cạnh các giải pháp công nghệ, trình độ cán bộ và người lao động cũng cần được nâng cao. Bản Chỉ thị cho biết rằng các chính sách sắp tới sẽ khuyến khích lao động có trình độ cao từ các viện nghiên cứu, trường đại học tham gia. Các trường đại học, cao đẳng, dạy nghề cần tăng cường chất lượng đào tạo, bảo đảm cung cấp đầu vào về lao động nông nghiệp chất lượng cao cho doanh nghiệp.

Bộ NN&PTNT sẽ tiếp tục đẩy mạnh thực hiện các Nghị quyết của Chính phủ để giảm chi phí, tạo điều kiện thuận lợi cho doanh nghiệp và người dân. Các điều kiện kinh doanh không còn phù hợp sẽ được bãi bỏ. Bộ NNPTNT cũng sẽ sửa đổi các điều kiện quả lý chuyên ngành đối với hàng hóa xuất, nhập khẩu theo hướng giảm thiểu thủ tục hành chính đối với doanh nghiệp, bảo đảm minh bạch hóa các hoạt động của các đơn vị Bộ.

Trong giai đoạn trước mắt, Bộ sẽ xây dựng chiến lược chuyển đổi số, nền quản trị thông minh, ưu tiên phát triển nông nghiêp thông minh; tăng cường hội nhập quốc tế, nắm bắt cơ hội để phát triển nông nghiệp bền vững, thu hẹp khoảng cách phát triển với các quốc gia.

Doanh nhân Trần Mạnh Báo đề nghị coi doanh nghiệp làm chủ thể trong sản xuất nông nghiệp thay thế kinh tế hộ